Fail kumpulan ke fail nama output ke fail csv

  • Isu
  • Penyelesaian
  • Catatan

Isu

Saya sedang mencari untuk menulis fail batch windows yang akan mencari fail tetap dalam folder tetap (iaitu c: folderfile1.csv) dan gunakan perintah dir untuk mengeluarkan nama fail dan tarikh tertulis terakhir untuk fail csv kedua (iaitu c : folderfile2.csv). Output mestilah dalam dua lajur dan akan kelihatan seperti ini apabila anda membuka file2.csv:

file1.csv 10/14/2008 15:38

Ini seolah-olah seperti satu kumpulan yang agak mudah, tetapi saya berjuang untuk menghadkan output saya kepada dua sifat ini dan meletakkannya dalam dua lajur pertama dan baris pertama file2.csv

Sebarang bantuan akan sangat dihargai. Terima kasih !!!

Penyelesaian

Skrip yang anda perlukan adalah seperti berikut:

____________________Kata asal

 Dim Filepath Dim Filename Dim OutputFile Filepath = "c: test \" 'Edit ini untuk menentukan filepath Filename = "file1.csv"' Nama fail yang telah diedit tarikh / masa yang terakhir OutputFile = "file2.csv" 'Fail ke hasil output untuk Tetapkan objFSO = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject") Jika tidak objFSO.FileExists (FilePath & OutputFile) maka Set objFile = objFSO.CreateTextFile (Filepath & OutputFile) Wscript.sleep (2000) Jika Jika objFSO.FileExists (Filepath & Filename) kemudian Set objFile = objFSO.GetFile (Filepath & Filename) Lastmodifieddate = objFile.DateLastModified Const ForWriting = 2 Set outputFile = objFSO.OpenTextFile (Filepath & "file2.csv", ForWriting) fail untuk menulis OutputFile.Write Filename & ", " & objFile.DateLastModified 'Tulis nama fail dan tarikh diubah terakhir ke fail output OutputFile.Close End Jika set objFSO = Tiada apa-apa 

____________________End Code__________________

Tiga pemboleh ubah, filepath, nama fail dan fail output yang ditubuhkan pada baris 5, 6 dan 7 boleh diubahsuai untuk mengambil mana-mana laluan dan nama fail yang anda nyatakan dan akan membuat fail pada baris 7 pada laluan yang sama.

Jika anda menyimpan kod tersebut sebagai fail test.vbs, maka dalam fail kumpulan anda, anda perlu memasukkan "Test.vbs panggilan". Jelas sekali jika anda menukar nama fail vbs, anda perlu menukar rujukan ke dalam fail batch anda.

Catatan

Terima kasih kepada Swarve untuk tip ini di forum.

Artikel Sebelumnya Artikel Seterusnya

Tip-Tip Utama